OFFICE

1

S.G.Gosavi

Registrar

2

A.A.Salampure

Office Superintendent

3

D.N.Edke

 

4

N.H.Pawar

 

5

Smt. G.N. Borhude

 

6

Mrs.M.T.Pawar

 

7

Shri.R.B.Shinde

 

8

Shri. N.A.Owhal

 

9

Shri S.S Supalkar

 

10

Smt.P.P.Kulkarni

 

11

Smt.V.M.Kondhalkar

 

12

Smt.P.G.Naik

 

13

Shri.S.R.Salve

 

14

Shri. O.V.Kaldhonkar

 

Non-Grant Unit

 

1

Smt. S.M. Ranade

 

2

Smt.S.D.Dodake

 

3

Smt.S.S.Karmudi

 

4

Smt.Bhave J.A.

 

5

Shri.Chintamani Thatte

 

6

Shri.Rahul Bhuyar

 

7

Smt.Chandak Manasi

 

8

Shri.Patil Sachin

 

9

Smt.Bharati Pathare

 

10

Smt.Meenakshi Marathe