Sept 07 2019

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना २०१९-२०
Shri Nilesh Owhal,

डेक्कन एज्युकेशनसोसायटीचे

बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफकॉमर्स, पुणे- ४

राजर्षी छत्रपती शाहूमहाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना २०१९-२०

ज्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष२०१९-२० मध्ये खुल्या/ एस.ई.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस. या संवर्गातून महाविद्यालयप्रवेश घेतलेला आहे. ज्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातीलविद्यार्थ्यानी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना २०१९-२०चा अर्ज शासनाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन भरावा. शासनाची वेबसाईट पुढीलप्रमाणे आहे-   https://mahadbtmahait.gov.in

या वेबसाईट ऑनलाईन भरणे सुरु आहे. तरीपात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती चा ऑनलाईन अर्ज भरून दि. ३१ ऑगस्ट,२०१९ पूर्वीसकाळी १०.३० ते १.३० या वेळेत महाविद्यालयात कार्यालयात श्री. ओव्हाळ यांच्याकडेजमा करावेत. विहित मुदतीत अर्ज प्राप्त न झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधितविद्यार्थ्याची राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी.

 

1) ऑनलाईन अर्ज भरताना विद्यार्थ्याचेआधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. आधारकार्डला मोबाईल नंबर व विद्यार्थ्याचे बँकखाते  लिंक असणे आवश्यक आहे.

2) ऑनलाईन अर्ज भरताना आधार कार्डलालिंक असलेल्या मोबाईल वर OTP येतो तो Verified करावा. 

3) खालील शिष्यवृत्ती/ फ्रीशिप चा अर्जभरण्यासाठी विद्यार्थ्याने mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवर लोगिन करून त्यातील Profile मधील सहा टॅब (Personal Information, Address Information, Other Information, Current Course, Past Qualification, Hostel Details) व्यवस्थित भरणे आवश्यकआहे.

4) Profile पूर्ण भरून झाल्यावर Schemeनिवडताना Director of Higher Education क्लिककरून Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shishyavrutti Scheme निवडावी.

पात्रता: 1) अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

2)     अर्जदाराच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असणेआवश्यक आहे

3)     शासन निर्णयानुसार प्रथम दोन मुले या योजनेसाठी पात्र आहेत.

4)     सदर योजना बिगर आरक्षित प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागूराहील.

5)     अर्जदाराने इतर कोणत्याही शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

6)     अर्जदाराने प्रत्येक सत्र अथवा वर्षाची परीक्षा देणे बंधनकारक आहे.

नूतनीकरण: मागील वर्षी सदर शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेले विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्यानुतनीकरणासाठी अर्ज करू शकतात.

 आवश्यककागदपत्रे:-

1) सक्षम प्रधिकाऱ्याने दिलेला अधिवासप्रमाणपत्र (Domicile Certificate)

2) शैक्षणिक वर्षाच्या लगतपुर्वीच्यावित्तीय वर्षाचे संबंधित तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचेप्रमाणपत्र ( Income Certificate)

3) दोन मुलांचे कुटुंब घोषणापत्र

4)विद्यार्थ्याची गुणपत्रिका झेरॉक्स (१० वी, १२ वी,  बी कॉम-१,२,३, एम कॉम भाग-१  )

दि:०१/०८/२०१९                                                                                                                     प्राचार्य

 

Deccan Education Society

Brihan Maharashtra College of Commerce, Pune-4

Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Scholarship 2019-20

(Senior college)

Students who have been Open /SEBC / EWS in the academic year 2019-20 College is admitted from this category.The student whose family has an annual income limit of Rs. Students from economically weaker sections who have a salary of Rs. 8 lakhs or less should submit the application for Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Scholarship 2019-20 on the Government website. The Government website is as follows: https://mahadbtmahait.gov.in

This website is starting to fill up online. However, the eligible students fill out the online application form for the scholarship. Before 31st August, 2019, from 10.30 am. to 1.30pm Submit to Mr. Owhal in the College office. Please note that if the application is not received within the stipulated time, the student will have full responsibility for the same.

 

1)       Students must have Aadhar card while filling online application form. The

Aadhaar card is required to have a mobile number and student bank account link.

 

2)        OTP should be verified on the mobile linked to Aadhaar card while filling the online application form.

 

3)        To fill the following scholarship application, the student must login to the website mahadbtmahait.gov.in and fill out the six tabs in his profile (Personal Information, Address Information, Other Information, Current Course, PastQualification, Hostel Details).

 

4)        When selecting the Scheme after completing the Profile, click on the Director of Higher Education and select Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Scholarship Scheme.

 

Eligibility:-

1) Applicant should be resident of Maharashtra.

2) The annual income of the parents of the applicant must be 8 lakh or less

3) As per Government decision, the first two children are eligible for the scheme.

4) This scheme will be applicable to students enrolled in non-reserved classes.

5) The applicant should not have taken advantage of any other scholarship scheme.

6) The applicant is obliged to take the exam every semester or year.

Renewal: Students who have benefited from this scholarship in the past year can apply for scholarship renewal.

 Documents Required: -

1) Domicile Certificate issued by a competent authority

2) Income Certificate issued by the relevant Tahsildar or competent officer for the financial year prior to the academic year.

3) Family Declaration of Two Children

4) Student's Mark sheet Xerox (10th,12th, B.Com 1, 2, 3, M. Com Part-1)


01/08/2019                                                                                        Principal