Sept 07 2019

Mahadbt Scholarship Notice for the year 2019-20
Shri. Nilesh Owhal,Scholarship Department

डेक्कन एज्युकेशनसोसायटीचे

बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफकॉमर्स, पुणे – ४

[ कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय (Junior & Senior College)]

शिष्यवृत्ती सूचना २०१९-२०

 

 

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२०मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जाती व जमाती , इतर मागास वर्ग, विमुक्त जातीभटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग (SC, ST, OBC, VJ-A, NT-B,C,D, SBC & Other Category) या संवर्गातून महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेला आहे त्याविद्यार्थ्यांनी शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यातील शिष्यवृत्ती किंवा फ्रीशिप चाऑनलाईन अर्ज भरणे बंधनकारक आहे. तसेच इतर जे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीचा(Other Categories) अर्ज भरण्यास इच्छुकअसतील अशा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हा ऑनलाईन शिष्यवृत्ती किंवा फ्रीशिप ऑनलाईनअर्ज

 

https://mahadbtmahait.gov.in

(for SC, ST,OBC, VJ, NT- A,B,C,D & SBC Categories and Other Categories)

 

या वेबसाईट ऑनलाईन भरणेसुरु आहे. तरी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती किंवा फ्रीशिप चा ऑनलाईन अर्ज भरून दि. ३० सप्टेंबर ,२०१९पूर्वी सकाळी १०.३० ते १.३० या वेळेत महाविद्यालयात कार्यालयात श्री. ओव्हाळयांच्याकडे जमा करावेत. विहित मुदतीत अर्ज प्राप्त न झाल्यास त्याची संपूर्णजबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्याची राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी.

 

 

१.   ऑनलाईन अर्ज भरताना विद्यार्थ्याचे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. आधारकार्डलामोबाईल नंबर व विद्यार्थ्याचे बँक खाते लिंक असणे आवश्यक आहे.

 

२.   ऑनलाईन अर्ज भरताना आधार कार्डला लिंक असलेल्या मोबाईल वर OTP येतो तो Verified करावा. 

 

 

३.   खालील शिष्यवृत्ती/ फ्रीशिप चा अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थ्याने mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवर लोगिन करून त्यातील Profile मधीलसहा टॅब (Personal Information, Address Information, Other Information, Current Course, Past Qualification, Hostel Details) व्यवस्थित भरणे आवश्यक आहे.

 

४.    परिपूर्ण भरलेल्या शिष्यवृत्ती /फ्रीशिप अर्जावर शेवटच्या पानावर विद्यार्थ्याची व पालकाची नाव व सही आवश्यक आहे.

 

५.    ऑनलाईन वेबसाईटवर ३५ प्रकारच्याशिष्यवृत्ती दिलेल्या आहेत त्यापैकी विद्यार्थ्याला लागू असलेल्या शिष्यवृत्तीचापर्याय निवडून त्या शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरणे आवश्यक आहे. उदा.

 

   1)SC Scholarship/ Freeship साठी :-

   Social Justice and Special Assistance Department मध्ये

a)   Government of India Post-Matric Scholarship(Scholarship)

b)   Post-Matric Tuition Fee and Examination fee(Freeship)

 

  2) VJNT, OBC and SBC Scholarship / Freeship साठी :-

  VJNT, OBC and SBC Welfare Department मध्ये

a)   Post-Matric Scholarship to VJNT Students(Scholarship)

b)   Post-Matric Scholarship to OBC Students(Scholarship)

c)   Post-Matric Scholarship to SBC Students(Scholarship)

d)   Tuition Fee and Examination fees to VJNT Students (Freeship)

e)   Tuition Fee and Examination fees to OBC Students (Freeship)

f)     Tuition Fee and Examination fees to SBC Students (Freeship)

 

  3) ST Scholarship / Freeship साठी :-

  Tribal Development Department मध्ये

a)   Post-Matric Scholarship Scheme (Government of India)(Scholarship)

b)   Tuition Fee & Exam Fee for Tribal Students (Freeship)

 

शिष्यवृत्ती वफ्रीशिप साठी आवश्यक असणारे  सर्व मूळ कागदपत्रे(Original Documents) विद्यार्थ्यानी ऑनलाईन अर्ज भरताना अपलोड करावीत.

१.        विद्यार्थ्याचेजातीचे प्रमाणपत्र झेरॉक्स

२.        उत्पन्नाचादाखला झेरॉक्स ( तहसीलदाराने दिलेला )

३.        रहिवासीप्रमाणपत्र झेरॉक्स (Domicile Certificate )

४.        गुणपत्रिकाझेरॉक्स ( मार्क शीट – १० वी, १२ वी, एफ वाय बी कॉम,  

    एस वाय बी कॉम, टी वाय बी कॉम, एम कॉम भाग-१ )

५.        आधार कार्डझेरॉक्स

६.        विद्यार्थ्याचाशाळा सोडल्याचा दाखला

७.        विद्यार्थ्याचेबँक पासबुक झेरॉक्स ( आधार कार्ड व मोबाईल क्र. लिंक   

   असलेले)

८.        खंडप्रमाणपत्र  ( Gap Certificate )

९.        विहितनमुन्यातील बंधपत्र

१०.          रेशनकार्ड झेरॉक्स

११.         महाविद्यालयप्रवेश पावती झेरॉक्स

 

 

दिनांक :०१/०८/२०१९                                                 प्राचार्य

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deccan Education Society

Brihan Maharashtra College of Commerce, Pune

[Junior & Senior College]

Scholarship Notice 2019-2020

 

In the academic year 2019-20, students who belong to Scheduled Castes and Tribes, Other Backward Classes, Vimukt Jati and Nomedic Tribes and Special Backward Classes (SC, ST,OBC, VJ-A, NT-B, C, D, SBC & Other Category) Students who are admitted to the college from other Category are required to submit online application for scholarship or freeship in the prescribed format. Also, apply for this online scholarship or freeship application for all other students who are in terestedin applying for other categories.

https://mahadbtmahait.gov.in

(for SC, ST, OBC, VJ, NT-A, B, C, D & SBC Categories and Other Categories)

 

This website is starting to fill up online. However, the eligible student sfill out the online application for scholarship or freeship. Prior to 30th September, 2019, from 10.30 am to 01.30 p.m,. Submit to Mr. OWhal in College office. Please note that if the application is not received within the stipulated time, the student will have full responsibility for the same.

 

1.   Students must have Aadhar card while filling online application form. The Aadhaar card is required to have a mobile number and student bank account link.

 

2.   When filling the online application, OTP will be verified on the mobile linked to the Aadhaar card.

 

3.   To fill the following scholarship / freeship application, the student must login to the website https://mahadbtmahait.gov.in and fill out the six tabs in his profile (Personal Information, Address Information, Other Information, Current Course, Past Qualification, and Hostel Details).


4. The name and signature of the student and guardian are required on the last page on the full filled scholarship / freeship application.

 5.   There are 3 types of scholarships offered on the online website, of which the student has to select the applicable scholarship option and fill out the scholarship application form. E.g.

 

1)   For SC Scholarship / Freeship: In the Department of Social Justice and Special Assistance

 

a) Government of India Post-Matric Scholarship (Scholarship)

b) Post-Matric Tuition Fee and Examination Fee (Freeship)

 

2)   For VJNT, OBC and SBC Scholarship / Freeship: VJNT,OBC and SBC in the Welfare Department

 

a) Post-Matric Scholarship to VJNT Students(Scholarship)

b) Post-Matric Scholarship to OBC Students (Scholarship)

c) Post-Matric Scholarship to SBC Students(Scholarship)

d)Tuition Fee and Examination Fees to VJNTStudents (Freeship)

e) Tuition Fee and Examination Fees to OBCStudents (Freeship)

f) Tuition Fee and Examination Fees to SBCStudents (Freeship)

 

3)   For ST Scholarship / Freeship: -  In the Tribal Development

Department

a) Post-Matric Scholarship Scheme (Government of India) (Scholarship)

b) Tuition Fee & Exam Fee for TribalStudents (Freeship)

 

All the original Documents required for the scholarship and freeship should be uploaded by the student while filling up the online application form.

1.Xerox, a student's race certificate

2. Income Certificate Xerox (Provided by Tehsildar)

3. Residential / Domicile Certificate Xerox

4. Scoreboard Xerox (Mark Sheet -10th, 12th, F.Y.B.Com,S.Y.B.Com,

    T.Y.B.Com,M.Com. Part-1)

5. Aadhar Card Xerox

6. Student's School Leaving Certificate

7. Student's Bank Passbook Xerox (Aadhar Card& Mobile No. Linking)

8. Gap Certificate (If Applicable)

9. Bonds in prescribed pattern

10. Ration card Xerox

11. College Admission Receipt Xerox

Date: 01/08/2019                                                                     Principal